پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

آقای احمدی تاکنون شهامت آن را نداشته که درحوزه بویراحمد وگچساران خلاف نظرنمایندگان این شهرستانها قدمی بردارد و روشی محتاطانه بانمایندگان دراین حوزه ها تاکنون ازخودنشان داده است.اما درحوزه کهگیلویه مظلوم که ازحضوریک نماینده مدافع فرزندان برومند کهگیلویه محروم است، هرروزآقای احمدی فرزندی ازاصلاح طلبان کهگیلویه را ازدایره خدمت ومدیریت کنارمی زند و اغلب افراد ناتوان و نامقبولی راجایگزین آنها می کند.اگربه لیست حذف شدن فرزندان کهگیلویه نگاه کنیم می بینیم که چهره های خوشنام واصلاح طلبی مانند  دکترعلی پوزش فرماندارقبلی کهگیلویه،کرامت کریمی مدیرکل سیاسی-امنیتی استانداری، بنام مدیرکل شهرکهای صنعتی،دکترموسوی امجدمدیرکل بهزیستی استان،پاداش سرپرست فرمانداری چرام وامیریان بخشداردیشموک تاکنون حذف وبرکنارشده اندواغلب جایگزینان کارنامه مقبول اصلاح طلبی ندارند.

 

آقای استاندارحذف فرزندان کهگیلویه چراو تابه کی؟

……………………………..

اگربه کارنامه یک ساله علی محمد  احمدی استاندار به خوبی توجه کنیم آشکارترین روش و یادگار ناستوده اش حذف فرزندان شایسته کهگیلویه ازمدیریت هاست.

آقای احمدی تاکنون شهامت آن را نداشته که درحوزه بویراحمد وگچساران خلاف نظرنمایندگان این شهرستانها قدمی بردارد و روشی محتاطانه بانمایندگان دراین حوزه ها تاکنون ازخودنشان داده است.امادرحوزه کهگیلویه مظلوم که ازحضوریک نماینده مدافع فرزندان برومندکهگیلویه محروم است، هرروزآقای احمدی فرزندی ازاصلاح طلبان کهگیلویه را ازدایره خدمت ومدیریت کنارمی زند و اغلب افراد ناتوان و نامقبولی راجایگزین آنها می کند.اگربه لیست حذف شدن فرزندان کهگیلویه نگاه کنیم می بینیم که چهره های خوشنام واصلاح طلبی مانند  دکترعلی پوزش فرماندارقبلی کهگیلویه،کرامت کریمی مدیرکل سیاسی-امنیتی استانداری، بنام مدیرکل شهرکهای صنعتی،دکترموسوی امجدمدیرکل بهزیستی استان،پاداش سرپرست فرمانداری چرام وامیریان بخشداردیشموک تاکنون حذف وبرکنارشده اندواغلب جایگزینان کارنامه مقبول اصلاح طلبی ندارند.

به تازگی نیزآقای علی محمد  احمدی درصدد حذف جناب دکتر دهبانی و جایگزینی فردی نامقبول است که آن فرد درمیان اصلاح طلبان پایگاه وجایگاهی ندارد.

عدل هاشمی که خوداز سرداران اصول گراست نیزدر برابر جفای استانداری که به حذف فرزندان کهگیلویه کمربسته مهرسکوت برلب زده و با سکوت خود به این روندناعادلانه رضایت داده وکمک می کندویاناتوانی خودرابه نمایش گذاشته است.

بایدازآقای استانداراصول گرا پرسیدکه دلیل خصومت شما با فرزندان شایسته و اصلاح طلب کهگیلویه چیست؟ مگرشما استاندا ردولتی نیستید که باتلاش و پایمردی همین اصلاح طلبان شکل گرفته است؟

البته ازاستانداری اصول گرا که اولین برخوردش بارئیس ستادآقای روحانی درکهگیلویه بوده است دیگرجای سوال نیست وتکلیفش برهمگان روشن است.

 احمدی اصولگرا باحضور تاجگردون درگچساران و  زارع دریاسوج جسارت هیچ اقدام خلاف نظرآنهاراتاکنون نداشته است وبیشتردرحوزه کهگیلویه که نماینده اصلاح طلبی ندارد به حذف نیروهای شایسته اصلاح طلب دست زده است ومیدان داری می کندو این نشان می دهدکه طبع مردم آزاری دارد.

فرزندان شایسته کهگیلویه باوجود نداشتن نماینده اصلاح طلب درمجلس وتنها به دلیل پشتوانه مردمی دراین حوزه توانستند درانتخابات اخیر ریاست جمهوری رای اول را برای آقای روحانی به دست آورند و درپاسخ استانداری که خود را نماینده دولت روحانی می داند به حذف ناجوانمردانه و غیرمنصفانه فرزندان کهگیلویه روی آورده است.

آیااین انصاف و وفای به عهد ازجانب دولت ونماینده آن است؟

معمولاحذفها ازکهگیلویه ونصب ها ازحوزه های دیگراست. ما اصلاح طلبان کهگیلویه این روند ناعادلانه آقای احمدی راجفابه مردم کهگیلویه می دانیم چرا که فرزندان نیک این شهرستان بزرگترین سرمایه این منطقه هستند وحذف ناجوانمردانه آنهاراجفابه مردم این منطقه می دانیم.

آقای احمدی باید بداندکه اولا تاکنون نماینده خوبی برای دولت روحانی نبوده است ودراین مدت پایگاه دولت رادراین استان تضعیف کرده است وبسیاری را از رای دادن به آقای روحانی پشیمان..

ودوم این که کارنامه نامقبولش به عنوان ناتوان ترین و بی انصاف ترین استاندار درخاطره مردم این دیارخواهد ماندو امیداست زمان زیادی طول نکشد که مزدعمل و روش نادرست خودرا دریابد وروزی برسرعقل آیدو از بهرگذشته خودافسوس خوردکه آن روزدیگردیرشده است.

صادق ناظری

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :