پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

جهان در اندیشه تسخیر فضا و در دهدشت در گوشه ای از این جهان هنوز اتفاقی می افتد که فقط باید یا خندید و یا متحیر شد.

به گزارش“صبح خرد”، در حالی که عصر ،عصر ارتباطات و اطلاعات می باشد و کشورهای مختلف دنیا در حال تسخیر فضا و کرات دیگر هستند اما انگاری در دهدشت محروم و کمتر برخوردار مردم باید از کوچک ترین امکانات ارتباطی وقت بارش اندک باران محروم شوند.معلوم نیست تقویت و یا تجهیز یک فرستنده ساده تلویزیونی به چه دلیل و علتی در توان مدیران شهرستانی و استانی نیست.سالهاست مردم دهدشت با چنین معظل بزرگی مواجه هستند و با توجه به تجربه گذشته امید هم به حل آن نیست.

یکی از شهروندان دهدشتی ّبا نگاشت یادداشت کوتاهی به این موضوع پرداخت.به گزارش”صبح خرد”، متن یادداشت ابوصالح دانشفر چنین است ؛

((به جاي بام ساختمانهابايدشبکه هاي ديجيتالي راايزوگام کنيم.))

درحاليکه درعصرفضاوکامپيوترکشورهاي پيشرفته دنيادرحال کشف سيارات ديگر وانتخاب ادامه زندگي درانجاهستنداما درکشورماداريم به عصرحجربرميگرديم وباريزش قطرات نم نم باران کليه شبکه هاي ارتباطي ماقطع گرديده وارتباطمان بانه تنهادنيا که باشهرهاي خودمان هم قطع ميگردد تاالان باباريدن باران نگران وضعيت جاده هاي غيراستانداردبوديم که مباداحادثه شومي اتفاق افتادوشاهدوقوع حوادث مختلف ازجمله تصادفات جاده اي ريزش کوه ومسدودشدن جاده ها ويابروز سيل وبندامدن خيابانهاومعابرباشيم بلکه الان قوزبالاقوزشده وتنهاسرگرمي مردم درخانه يعني برنامه هاي شبکه تلويريوني هم باريزش قطرات باران قطع شده وبلاتکليف ميمانيم .

پيشنهادمي شوددرکنارپشت بام ها برنامه اي هم براي ايزوگام شبکه هاي ديجيتالي وتلويزيون داشته باشيم تاديگرشاهدقطع ووصل برنامه هاي صداوسيما نباشيم.

اقاي مديرکل ومسولين صدا و  سيماي استان لطفادراين مورداقدامي شايسته وتدبيري اصولي اتخاذنمائيدتاشاهدچنين اتفاقاتي نباشيم.

سيدابوصالح دانشفر

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :