پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

اصالت یعنی اینکه اهل پرسش باشی وبه دنبال پاسخ وزبان بسته وچشم بسته چیزی رانپذیری وردنکنی .اصالت یعنی اینکه تکلیفت باخودت ودیگران وطبیعت وزندگی روشن باشه وراه روشنی درپیش روداشته باشی.اصالت یعنی اینکه ازچشمه آب بنوشی وازدرخت میوه وخرمی بستانی وبدین گونه خودت راباطبیعت پیوندبزنی وازاندیشیدن وآزمودن درس ومعنی بگیری.اصالت یعنی همواره چراغ خردودوست داشتن دردلت روشن باشه ومراقب
باشی که بادها وغبارهاروشنایی راازتونگیرندوخاموشت نکنند.

اصالت چیست؟
…………………………….
اصالت یعنی اینکه روی ریشه خودت روییده باشی وهمان گونه زندگی کنی که واقعاهستی.
اصالت یعنی آنگونه باشی که طبیعت وخداتوراساخته وپرداخته است وشرایط تورادستکاری نکرده باشه.
اصالت یعنی بین بودونمودت یگانگی باشه وهمان باشی که می نمایی.اصالت یعنی اگربه زبان می گویی خدا،دلت هم همزمان بگویدخدا واگرازایمان می گویی ،صدای ایمان رادردلت بشنوی.
اصالت یعنی نخست باخودت روراست باشی،بعدش هم بادیگرانسانها وآب ودرخت وطبعت.اصالت یعنی پُست ومال ونام ونان ونیازتوراعوض نکنه ودرهرشرایطی خودت رارنگ نزنی و چهره دگرگون نکنی.اصالت یعنی هیچگاه نقاب نزنی وبه خاطرهدفی ویارسیدن به جایی نقش بازی نکنی و باتغییرشرایط کس دیگری نشوی.اصالت یعنی اینکه وقت نیازوبی نیازی خودت باشی وتغییرشخصیت ندهی.
اصالت یعنی اینکه بدانی درکجاودرچه زمانی بذروجودت کاشته شده وریشه زدی وتحت چه شرایطی بالاآمدی وباگذشته وحال خودآشناباشی وهرگزپیوندحال وگذشته ات را ازیادنبری.اصالت یعنی اینکه بدانی درراه بودنت چه خطرهابوده وهست واکنون اصل وریشه تورا چه خطرهایی تهدیدمی کنند.اصالت یعنی اینکه همواره اندازه خودت رابدانی وهرچه راکه درپیرامونت می گذردخوب بشناسی.
اصالت یعنی اینکه بهای خودت راخوب بدانی وخویش رابه جاه ومال وزمانه نفروشی.اصالت یعنی اینکه آن رنگی راکه ازابتداخداونقاش طبیعت به توزده خوب نگه داری ودرگیرودار زندگی ورویدادها آن راازدست ندهی وپاک نکنی.اصالت یعنی اینکه گوهر انسانی خودرا خوب بشناسی وقدرش بدانی وچیزی عوض آن نستانی.
اصالت یعنی اینکه میان اندیشه ات وزبانت واحساست همنوایی وهمصدایی باشه وزمان ومکان توراخط خطی ودگرگون نکنه.اصالت یعنی اینکه خوب بدانی که تورابرای اربابی ویابندگی نیافریده اندبلکه پیوند توبادیگران بایدبرپایه توازن وتعادل وتقارن وتعاون ودادومهرودستیاری وهمیاری باشه.
اصالت یعنی اینکه معنای خیرونیکی وشروبدی رادرهرزمانی نیک بدانی وخودراازاین دوبرهانی وبه آن دو بیارایی.اصالت یعنی اینکه ظاهرهاتورانفریبندو وستایشهاتوراجابه جا نکنندوسرزنشهاوسنگهای راه توراازراه بازندارند.اصالت یعنی اینکه درهرزمان ومکان خودت راازیادنبری وبدانی کجاهستی وچه می کنی وبه کجامی روی.
اصالت یعنی اینکه اهل پرسش باشی وبه دنبال پاسخ وزبان بسته وچشم بسته چیزی رانپذیری وردنکنی .اصالت یعنی اینکه تکلیفت باخودت ودیگران وطبیعت وزندگی روشن باشه وراه روشنی درپیش روداشته باشی.اصالت یعنی اینکه ازچشمه آب بنوشی وازدرخت میوه وخرمی بستانی وبدین گونه خودت راباطبیعت پیوندبزنی وازاندیشیدن وآزمودن درس ومعنی بگیری.اصالت یعنی همواره چراغ خردودوست داشتن دردلت روشن باشه ومراقب
باشی که بادها وغبارهاروشنایی راازتونگیرندوخاموشت نکنند.
اصالت یعنی اینکه بدون عینک به هستی وزندگی وهمه کس وهمه چیزبنگری وخودرابریده ازطبیعت ودیگران نبینی وحس نکنی.
اصالت یعنی اینکه خودت رادرآینه هستی ببینی وآرامش وشادی وخرسندی رابرای همگان بخواهی وزندگی رابرای همه جانداران ارج نهی وپاس بداری و خودرادرپیوند باهمه پدیده های هستی ببینی وبدانی. اصالت یعنی اینکه همواره بدون نقاب وماسک زندگی کنی وپیوسته خودرا ازغبارهاوآلایشهابشویی وپاک کنی ونگذاری که آزونیازخانه دلت رابیالایندوبین دل ودیده ات پرده افکنند.
اصالت یعنی اینکه ستایشهاوتملق هاباددرپوستت نیندازدوخودراباتمجیدخلایق برتروبهترازدیگران نبینی ودرهرحال مراقب باشی که خویشتن واقعی خودراگم نکنی.
اصالت یعنی اینکه معامله گرنباشی وبرای هرچیزی نرخ تعین نکنی وهرچیزرادرترازوی سودوزیان برای خودت نسنجی.
اصالت یعنی اینکه ازدیگران نخواهی که همه به راه توبروندوتنها خودت رابرحق ودرراه حق بدانی ودرپی اربابی خودوبندگی دیگران نباشی، بلکه به همه راههاواندیشه هابه دیده احترام بنگری وازدیگراندیشه هادرس بیاموزی والهام بگیری.
اصالت یعنی اینکه همه درکنارتوترسهارابریزندواحساس آرامش کنندوسخن دل خودرا بی لکنت برزبان آورندوتوراببینندکه به ندای دلشان گوش فرامی دهی وحالشان راخوب حس می کنی.
اصالت یعنی اینگونه نباشی که از فرادستان فرمان بری ودربرابرشان سرفرودآری وآنهارابستایی وبرناتوانان وفرودستان برتری جویی وسخت گیری و آزاربرسانی.
اصالت یعنی اینکه نگاه وخنده ات وگریستن و سخنت ازته دل برآیدودرزندگیت جاری شودوهیچگاه گفتارت ورفتارت ساختگی ونمایشی نباشه.
اصالت یعنی اینکه خودت راهمانگونه که هستی دریابی وبپذیری ودوست بداری ونیزدیگران راهم آن گونه که هستندببینی وبپذیری وارج نهی، مگرآنجاکه حقی را زیرپای گذارندویاناحقی رابرجای حق نشانند.
اصالت یعنی اینکه نیک بدانی که،
آدمهای بااصالت بادگرگون شدن زمانه چهره دگرگون نمی کنند،باگرفتن پُست ورسیدن به قدرت وثروت،خیانت نمی ورزندو رنگ عوض نمی کنندوباتغییرشرایط شخصیت خودرادتغییر نمی دهند ودرهرزمانه وشرایطی به رنگی درنمی آیندوازدرستی وراستی وآزادگی وآزادمنشی روی برنمی نگردانند وآزونیاز،خوارشان نمی سازدوازراهشان بازنمی دارد،بلکه هرچه راازدست بدهند،آزادگی وانسانیت راازدست نخواهنددادوآنچه رابرای خودمی خواهندبرای دیگران هم می خواهند.

محمود منطقیان ۹۷/۱۰/۲۷

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir) 

این خبر را به اشتراک بگذارید :