پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

جناب آقای حمیددهقان ریاست محترم دانشگاه پیام نورشهرستان لنده: تاریخ انقضای شما به پایان رسید. کلاس درس شماستاد انتخابات آقای رئیسی نبود؟ آزادی بیان آیاحق من نیست؟‌ دروزدانشجو چه کسی گزارش کارخواست؟

ملاک تقسیم واحد،بین اساتید توسط ریش سفیددانشگاه؟ من دانشجوی یک کلان مرده ام ، چرا تعداد دانشجویان و اساتید دانشگاه را نمیدانید؟

چرا در دانشگاه حصارمیکشید؟ منه دانشجو نمی نالم،فریاد میزنم!

((یاداشتی که می خوانید ارسالی یکی از مخاطبان می باشد و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست ، بدیهی است حق پاسخگویی و ارسال جوابیه برای رئیس دانشگاه پیام نور لنده محفوظ می باشد.))

مراطاقت جرح نیست و تو راحاجت شرح!

بایک عالمه درد،چسبیده دربیخ گلووحسرتی تلنبارشده،،بادریغ وحسرتی مداوم دردوربرگردانی به نام سردرگمی،ازصفرکه هیچ ازمنهای بی نهایت،بانفوس های بدی که مانعی برآرمان طلبی نخواهندشد،باشماهستم الهه عذاب دانشجو،

جناب آقای دهقان ریاست محترم دانشگاه پیام نورشهرستان لنده؛

هرچند مادرحیات برهنه ی امکانات آموزشی هستیم ولی اجازه نخواهیم داد،مادانشجویان آموزشگاه تمرینی وبی برنامگی حضرتعالی شویم با دانشگاهی پنچر که یدکی عزم تغییر وتحول مدیریتی نو را طلب میکند،جناب دهقان،باوربفرمایید،کچلی ودرماتیت سبوره ای موی سرمن،نه ازکمبودروی است ونه کمبودامگا۳،بل ازخلا ترسیم چشم انداز،مدیریت جنینی، سنتی و ابتدایی،هیچ انگاری،چندگانگی عظیم بی کیفیتی،انکاررادیکال ارزشی،وهدر رفت هوادربطن حاشیه هاتوسط شخص شماست، شایدساختارمتلاشی شده ی درون دانشگاه، نه حاصل نفرین هایاDNA،یاپوچی سایه هاباشد،شاید به این سبب است که شماتوان درک استعاره هاراندارید،شماشبیه مایکروویو هستید که جای اجاق گازی راگرفتید،که دردانشگاه نه طعم،نه احساس،نه گلبرگ باور،نه شبنم تعهد،نه روزهای متوالی،نه جوانه زدن شاخکی،ونه خروس بانگی رامتوجه نمیشوید،بلکه تفکربسته وقرص جوشانی شما تنهاباایجادفضا وفرکانس امنیتی،حراستی،فوراً سعی میکنید،دانشجورابه کشتارگاه یاس ببرید ودرسراسیمگی هویت، بلاتکلیف رهاکنید،بایدبدانید من دانشجونمی نالم بل فریادمیزنم، که نیهلیسم نمره ی علمی دانشگاه،اقلیم حاصلخیز کسالت شماست، ودکوراسیون وچیدمان ریش سفیدگونه تقسیم واحد بین اساتید، به جناب فرضعلی علیاری،به امر شما بازتاب تبانی ترس شماازتغییرات است،طاعون مدیریتی حضرتعالی چنان واضح است، که شمادرروزکاری دانشگاه به تعطیلات میروید،به شماتوصیه کردم قایم موشک بازی راواداربه قربانی کنید،چراکه توهین به دانشجو معاصرهیچکسی نیست،آخرین نوارکراپ من دانشجو بالبخندژوکوندکه صبربودنیز به سخره گرفته شد،چراآن ها که برایده ی دانشجویی مشت دیرمجال میزنند،عفوشان محال است،
جناب آقای دهقان،اوضاع دانشگاه ازبدو گرفتن ، سکان مدیریتی توسط شما، هنوز که هنوز است شبیه کت وشلوارتان است،پس به ناچار درآستانه عزیمتی بهنگام به شما باذکردلایلی ثابت خواهم کرد،که تاریخ انقضای مدیریت شما به پایان رسیده است، چراکه کاغذسفید عملکرد حضرتعالی قابلیت قاب گیری راندارد،

۱-به قول سایبر،پای همه ی کارگران رابه سیاست بازکردند از وقتی که جرثقیل هاچوبه دارشدند،شماتاکنون در جلسات دانشگاه چندبار گفتید،دانشگاه محل تعلیم و تربیت است و سیاست بایددرفضای دانشگاه ممنوع باشد،مگرجناب، سیاست پرده ازرخسار استتار برنمیدارد وهویدای اسرارنیست؟مگررهبری، بارهاسیاست گری وبرخورداری ازقدرت فهم وتحلیل سیاسی ریزترین پدیده ها را،نیازمبرم دانشجویان نمیدانند؟ پس چرا فقط درزمان انتخابات ریاست جمهوری،وقتی دانشجویان خواستار حضورتان درکلاس درسی شدند ،که خداوندمیداند شهریه اش حاصل تاول دستان چه پدرانی بود،فرمودید کلاس درس من ستاد آقای رئیسی هست؟کلاس درس متعلق به تعلیم و تربیت بود،ولی ذات متینگ های سیاسی برشور،دانشجو بازسازی میشود،این تناقضات معکوس و ممنوع کردن تریبون ها وجلسات سیاسی توسط شما کمی مسخره ومستبدانه نیست؟

۲- شماکه یک اسکناس هزارتومانی هم به جهادگران کمک نکردید، به چه حقی دربرنامه تجلیل ازجهادگران اردوی جهادی باحضورسردارهاشمی،اجازه صحبت برروی تریبون را ازمن جهادگر سلب میکنید؟اصلن خودتان باچه رویی به این برنامه رفتید؟چرابامانترای ذهنی فرسوده وافول انگیز خود،بنفشه ی آزادی بیان رابااندیشه فلجتان،لگدمال میکنید؟چرادهان من دانشجورابستید ومیبندید؟ ولی بدانیدآزادی با خون شهیدان استواراست،درحالی که من دانشجوبرجلجتای شهامت مست مستم،بااین وصف که من دانشجوی یک کلان مرده ام شاید.

۳-مگرشماکلانتر خودخوانده ی دانشگاه بودید،که درروزدانشجو،باخواستن گزارش کار جعلی ازنماینده،سعی درتبرزنی برمطالبات بحق من دانشجوراداشته بودید؟

۴-آیاخودمحوری روانی انحصارگر،واتخاذ موضع تدافعی درافراطی ترین شکل ممکن شما،موجب نشده که نتوانید،درجلسه ای جواب منتقدی چون محمدظاهرآخش بااین سوال که دانشگاه چنددانشجوواستاددارد،راپاسخ دهید؟

۵-ارزش درقاب، شایدپرسش استعلایی تمام عیاری است،که خواهان ایدئالی درفراسواست،شمایی که باید راس خطاطیت،معناسازتحلیل کننده فسادعلمی دردانشگاه باشید،وبه گمان من انقلابی نمایی بیش نیستید،چرا در جلسه ای باید چرایی ومعنای فسادعلمی راازدانشجو با علامت تعجب و شگفتی طلب کنید؟

۶-چرامن دانشجو، زمانی که باکلیت برنامه ای سلول وار،برای معنوی کردن روح دانشگاه با معجزه قرآن مجیدآمدم،با شنیدن هزینه صدهزارتومانی اززیرباربرگذاری محفل دررفتید؟

۷- جناب دهقان،مسئول امورفرهنگی دانشگاه کیست؟بودجه ی فرهنگی دانشگاه به کجا رفت؟‌وقتی رهبریک کشور حاضربه فدایی جان خویش درراه فرهنگ کشور هستند،که این مهم حاکی ازتوجه استراتژیک وراهبردی ایشان،به شاخص اصلی، ستون تمدن سازی اسلامی است، پس چرازمانی که دانشجویانی خودجوش میخواهند
با ثبت اولین انجمن اهل قلم دانشجویی درسطح استان،خلا امورات فرهنگی،چه در فضای مجازی بعنوان افسران جنگ نرم،وچه نوراسناپیر پویایی و خلاقیت در فضای حقیقی شوند،چرابجای تعامل موجبات دلسردی وتشنجات،رافراهم میکنید؟چرابه دانشجویان خودجوش برچسب میزنید؟

۸-چرادرجشن دانشجویی پیروزی انقلاب،شما قصورخودتان در جذب حداکثری ومشارکت دانشجو در برنامه ها را، پرسه زدن دانشجویان در فضای مجازی، از ساعت دوشب تاهشت صبح عنوان میکنید؟تاکی باید توهینات تلخ شماراتحمل کنیم؟درضمن شمادرجایی فرمودید که معمولاًساعت ده شب میخوابید، پس رازآنلاینی دانشجویان راازکجا فهمیدید؟

۹-آیاتاکنون قادر به شناسایی وکشف،استعدادهای دانشجویان برتردرزمینه های،علمی،فرهنگی، قرآنی،هنری،سیاسی،ورزشی،ادبی،و….شده اید؟

۱۰-آیا برای ترقی دانشگاه،تاچه اندازه از ایده هاونظرات دانشجویان نخبه،واساتید خلاق وآفریینده بهره برده اید؟آیاتاکنون توانسته اید جلسه یادورهمی ۴۰الی ۵۰نفری بین دانشجویان واساتید برگزارکنید؟

جناب دهقان،درپایان به این علت که در نواختن پیانوی شوق وحرکت روبه جلوی دانشجوودانشگاه،نتوانسته اید آوازی باشید،ووارونه کردن،وارونگی هادرتاویل ها،کارهرروزه ی شمانبود،همچنین در پاسداشت ماهیت دانشگاه ازرهگذر کنش وواکنش،نگاهی پیشاسوبژکتیو به خاستگاه عملی ارزش هانداشتید،ازشما انتظار دارم شجاعت رابه محک تمامیت بزنید،تابیش ازاین حضورشمادردانشگاه موجبات سوتفاهم تفاهم نشود.

سیدغفارفتحی
۱۳۹۸/۱/۲۴

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :