پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

حاج میراحمدتقوی پیوندی استوارومستمربامردم داشت و درمراسم های مردم شرکت می کرد و بربسیاری ازرفتگان نمازخواند.خانه و محل کارش جایگاه رفت وآمدمردم بودوتا آنجاکه می توانست گره ازکار فروبسته مردم می گشود ودرمیان مردم صلح وصفا برقرارمی کردو ازاختلافات درمیان مردم می کاست.

محمود منطقیان با نگاشت یادداشتی با عنوان”به یاد حاج میراحمدتقوی” به مرگ این‌چهره علمی ،دینی و سیاسی واکنش نشان داد.

به گزارش“گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، متن یادداشت وی چنین است؛

حاج میراحمدتقوی پس ازعمری کاردرحوزه دین وپیوندبا مردم وکست تجربه ها و دانشها ازاین جهان گذران سفرکردوبه جهان باقی پیوست.ازدهام کم نظیرمردم درتشییع جنازه این روحانی بزرگمنش وپارسا،حکایت ازپیوندی داشت که سالها بامردم برقرارکرده بودومهرواحترامی که مردم نسبت به او داشتند.
هیچ انسانی درزندگی مصون ازخطانیست لیکن زنده یادحاج میراحمدتقوی صفات وویژگیهایی داشت که پسندیده ودرخورتوجه وبسیاردرس آموزبودندوهمین صفات برقدرواحترام او درمیان مردم افزوده بودو به جایگاه بلندی بخشیده که در اذهان ماندگارخواهدماند.

–نخست اینکه او یک روحانی بودکه به راه و دین خودباورداشت وزمان زیادی را در راه باورها و عقایدش صرف می کرد.درحوزه دین وبه ویژه قرآن کریم وقتهاو زمانهامی گذراندوانس فراوان داشت.بیشتروقتها نگاهش به صفحات قرآن و لبهایش ازقرائت آن درتکان بود.
رابطه او بامردمبرپایه دین باوری بودومردم را ازصمیم دل به راه دین اسلام شیعی فرامی خواندونکات آموزنده ودلپذیری را ازدین برای مردم برمنبرودرمحفل ها ومجالس بیان می کردوآنچه را به مردم می گفت صادقانه باورداشت.
اوسعی کرده بودکه نکات سودمندودلپذیری را ازلابلای متون دینی استخراج کندوبرای ارشادمردم برزبان می آوردوهیچگاه خرافه را بنام دین به خوردمردم نمی داد.اودرآموزش دین داری،عقلانیت و ومنطق را کنارنمی نهادوبدین روی سخنش بردل می نشست.
ودریک کلام او”دین ومنش پاکیزه ای داشت”.

–نکته دوم اینکه حاج میراحمدتقوی پیوندی استوارومستمربامردم داشت و درمراسمهای مردم شرکت می کردو بربسیاری ازرفتگان نمازخواند.خانه ومحل کارش جایگاه رفت وآمدمردم بودوتاآنجاکه می توانست گره ازکارفروبسته مردم می گشودودرمیان مردم صلح وصفا برقرارمی کردو ازاختلافات درمیان مردم می کاست.

–سوم اینکه فروتن وساده زیست بودو ازتشریفات درزندگی او خبری نبود.درخانه اش دریک اتاق برفرش ساده ای درکنارآنهاکه به دیدارش می آمدندمی نشست و درآنجا یا مشکلی را حل می کردویا ازمنظردین به راهنمایی آنها می پرداخت.رفتارش باهمه مردم ساده وصمیمی وبدون تکلف وتشریفات بودواین صفت نادری بودکه بیشترمختص ایشان بود.
اوهیچگاه اجازه ندادکه کسانی دستش را به شیوه بعضیها ببوسندوهرگاه کسی می خواست دستش را بگیردوببوسددرجا وبه تندی دستش را عقب می کشیدواجازه چنین کاری را به او نمی داد.یعنی صفت دست بوسی وازکسی بت ساختن نزدآن بزرگوار نکوهیده و ناپسندبود.او در رفتارش بامردم نمی خواست جایگاه برتری ازخودنشان دهدو حرمت وارج دیگران را نادیده بگیرد.این بودکه رفتارش بامردم ساده وصمیمی وعادی وبدون حب جاه بود.حاج میراحمدتقوی پس ازانقلاب این شانس را داشت که برکرسی بلندجاه و قدرت بنشیندولی طبع او جویای جاه ومقام دولتی وحکومتی نبود.این بودکه به حوزه دین و پیوندبامردم بسنده کردوبه صندلی ریاست وقدرت روی خوش نشان نداد.

–نکته چهارم اینکه حاج میراحمدتقوی دربیانش شفاف وزلال و صریح وبی باک بود.او دربیان آنچه ازنگاهش درست می آمدشفاف وبی پرده سخن می گفت وبه خاطرشخصی ویا مصلحتی حقی را کتمان نمی کردوچه بسا برخی ازصراحت بیانش می رنجیدندامااو اهل ملاحظه کاری نبود.اومصداق این سخن سعدی بودکه:
“به نزدمن آنکس نکوخواه توست.
که گوید فلان چاه در راه توست.

چه خوش گفت آن پیردارو فروش.
شفابایدت داروی تلخ نوش.”

–پنجم، سنجیده گویی وگزیده گویی ازصفات دیگراو بودکه ازاین جهت مردم فراوان ازاو خاطره دارندوبیان این نکات به موقع وسنجیده از نبوغ واستعدادویژه اوبود.
به هر روی حاج میراحمدتقوی ازچهره های ماندگارسرزمین کهگیلویه است ونام وصفات و شهرت اوتامکانها وسرزمینهای دیگرنیزفرارفته است،به گونه ای که نام ویاداین روحانی بزرگمنش درخاطره این سرزمین خواهدماندوازیادها نخواهدرفت.یادونام وراه وخاطره حاج میراحمدتقوی زنده وگرامی باد.
محمودمنطقیان۹۸/۵/۲۶

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :