پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

متاسفانه مدتی است که دررویکردی جدیدصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بازیهای قهرمانی باشگاههای اروپاودیگربازیهای حساس درجهان راکه اکثرورزشدوستان وحوانان ومردم علاقمندبه دیدن وتماشای انهاهستندوازنظرفنی اموزنده هم میباشد پخش نمیکند ودرمناطق محروم که بیشترتفریح وسرگرمی ودلگرمی ورزشدوستان حداقل تماشای بازیهای حساس وپرهیجان باشکاههای اروپاودیگرنقاط جهان میباشدکه مدتی است ازهمین امکانات وتماشای این مسابقات بدلیل عدم پخش مستقیم مسابقات محروم گردیده اند.

چند روزی است که به شکلی عجیب مسابقات فوتبال خارجی از شبکه سوم و ورزش ایران در شهرستان های استان کهگیلویه وبویراحمد پخش نمی شود ؛ همین موضوع موجب دلخوری اهالی فوتبال و جوانان شده و باع شد پیشکسوت فوتبال استان با ارسالی یادداشتی با عنوان ” عدم پخش برنامه های ورزشی تلویزیونی موردنظرجوانان ومردم وخطرات ان درجامعه” نسبت به این اقدام واکنش نشان دهد.

به گزارش“پایگاه خبری تحلیلی صبح خرد”، متن یادداشت ابوالصالح  دانشفر بدین شرح است ؛

متاسفانه مدتی است که دررویکردی جدیدصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بازیهای قهرمانی باشگاههای اروپاودیگربازیهای حساس درجهان راکه اکثرورزشدوستان وحوانان ومردم علاقمندبه دیدن وتماشای انهاهستندوازنظرفنی اموزنده هم میباشد پخش نمیکند ودرمناطق محروم که بیشترتفریح وسرگرمی ودلگرمی ورزشدوستان حداقل تماشای بازیهای حساس وپرهیجان باشکاههای اروپاودیگرنقاط جهان میباشدکه مدتی است ازهمین امکانات وتماشای این مسابقات بدلیل عدم پخش مستقیم مسابقات محروم گردیده اند.

اگرچه چندماه پیش که شبکه استانی دناباکوچکترین بارندگی وخرابی هوادربیشترنقاط استان بلافاصله دچاراختلال وعدم پخش میشدکه طی مقاله ای به طنزیاداوری نمودبم لطفابجای ساختمانهاوبامها شبکه دیجیتال استانی دناراایزوگام وقیروگونی کنیدکه خوشبختانه مسئولین محترم شلکه استانی دنابلافاصله واردعمل شدندواقدامی بسیارخوب انحام دادندکه باعث شدشبکه استانی دناباکیفیت خوب مرتب ومنظم به روی انتن رفته ومورداستفاده عموم بینندگان قرارگیردکه ازانهاصمیمانه تشکرنمودیم .

اماحال مشکل ومعضل بزرگ دیگری درشبکه سراسری بوجودامده که انهم باعث محرومیت عده بسیارزیادی ازاحادمردم بویژه ورزشدوستان وجوانان علاقمندبه پخش مستقیم مسابقات فوتبال باشگاههای اروپاودیگرنقاط جهان میباشد وتنهاسرگرمی سالم وسازنده عده زیادی ازاقشارمردم وجوانان بویژه درنقاط محروم نیزازانان سلب گردیده واین اقدام نامناسب وزیان بارسبب میگردد مردم وبویژه جوانان مجبوربه استفاده ازگیرنده های ماهواره ای گردندکه درانصورت نیزخطراتی فرهنگی واستفاده ازبرنامه های مبتذل ماهواره ای جوانان راتهدیدمیکندکه امیدواریم مسئولین مخترم شبکه استانی دنادراینمورداقدامی عاجل بعمل اورده وصدای اعتراض ورزشدوستان وعلاقمندان وجوانان رابه گوش کسانی که دراین قضیه نقش دارندبرسانندواجازه ندهندبرنامه دلخواه نسل جوان ازدسترس انان خارج گرددودرواقع باابن اقدام ناباب ونامطلوب زمینه گرایش مردم رادراستفاده ازگیرنده های ماهواره ای فراهم نمایند.

همه مسئولان بایدباتمام وجوددرخدمت مردم وبویژه نسل جوان باشندوبایددرتهیه امکانات رفاهی وایجادسرگرمیهای سالم وسازنده وبرنامه های متنوع وقابل استفاده برنامه ریزی وتلاش نمایندتامردم ازامکانات کشورخودبهره مندگردیده واستفاده نمایندتامجبورنشوندبسوی استفاده ازامکانات خطرناک ازقبیل ماهواره تشویق وترغیب شوند.

امیدواریم مسئولان کلان شهرستانی همچون فرماندارمعظمومحترم ومسئولین استانی ازجمله استاندارگرانمایه وبویژه مسئولین محترم شبکه استانی دنادراینمورداقدامات عاجلی رابعمل اورندوازطریق صداوسیمای سراسری این خواسته برحق علاقمندان ورزشی ونسل جوان راانعکاس دهند.

بااحترام فراوان
سیدابوصالح دانشفر

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :