پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

از فرامردی می گویم که لبخندهایش‌ او را به یگانه فرمانده ای بدل کرد که عرب، عجم، کرد و ترک برایش احترام قائل اند فرمانده صدایش می زنند و سلیمانی که در هر گوشه ای از سرزمینی می رود سرباز پشتش گرم است، فرمانده اینجاست، خم به ابرویش نمی رود.

جاوید فرمانده؛ ایرانیان در اعصار مختلف تاریخ به سپاه و سپاهیان هخامنشی، اشکانی، افشاری، به تدبیر و شهامت سردارانش بالیدند و جهان گشایی و دفاع از مرز و بوم شان آنان را جاودان و نسل های ایران و ایرانی را پرغرور و متعصب بار آوردند تا در ادوار متمادی تاریخ به هیچ اجنبی و استعمارگری خراج ندهند و سرفرازانه میهن شان ایران، از مقتدرترین ملت ها یاد شود.

امروز سپاه ایران به حاج قاسم هایی متکی است که تاکنون و در هیچ برهه ای از تاریخ پیوند اخوتی اینچنین مابین مردم و سرداران سپاهش در یاد نداشت تا زمانی که سلیمانی به خاک نشست یک ملت به پا خواست. آنجا که نونهال و‌ نوجوان، پیر و جوان ایرانی در سوگ سپهبد اشک ریختند و بغضی با غرور بر ملتی حاکم شد؛ بالیدم که ایرانیان همان وارثان هخامنش، اشکانی و افشاری اند؛ همآنجا که شهادت سرباز سپاه ایران جهانی را به تفکری عمیق فرو برد بدآنجا که تن زورگویان عالم را لرزاند، مبادا سلیمانی ها تکثیر شوند.

از سردارانی که سالها در مبارزه با بعث و استعمار امپریالیسم جنگیدند وجبی خاک پس ندادند و معادلات عصر استعمار، سیستم های نظامی و ارتش های مدرن را بهم ریختند و اثبات کردند اراده ی سرداران و فرزندان ایرانی از فرافولاد است، زور نزنید خم نمی شود.

از فرامردی می گویم که لبخندهایش‌ او را به یگانه فرمانده ای بدل کرد که عرب، عجم، کرد و ترک برایش احترام قائل اند فرمانده صدایش می زنند و سلیمانی که در هر گوشه ای از سرزمینی می رود سرباز پشتش گرم است، فرمانده اینجاست، خم به ابرویش نمی رود.

اراده ی پولادین حاج قاسم سلیمانی کاری را که ارتش هایِ منظمِ ابرقدرت های جهان در انجامش عاجز مانده بودند؛ خاور میانه ای که میدان بازی یاغیان زمین و نفت خوار و ایدئولوژ زده های تکفیری و دشمنان انسان های زمان بود، سامان داد؛ تا همگان سر تعظیم به فرمانده ی ایران، سپهبد سلیمانی خم کنند.

مغز متفکر و استراتژیست جنگ های نامنظم، فرمانده ی مقتدر چند ملیت، قوم، دین و فرهنگ اما در یک باور و هدف که همانا سرافرازی ایرانی بود. 

انتقام سردار سپهبد در همین روز اول گرفته شد؛ وقتی اتحاد جامعه ایران با سردارانش عیان و بغض ایران در عروج فرمانده ترکید. براستی در کدام نقطه از جهان چنین برادری مابین مردم و سردارانش هواید می شود؟

نسل های جدید در خاورمیانه با هر آیین و دیدگاهی چگوارای نوینی را به خاطر دارند که با شهادتش نیز، لرزه بر اندام امپریالیسم می اندازد./بیژن کاظمی کیان

 

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :