پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

البته روشن است که وقتی شورای نگهبان وهیئت های نظارت همه از گروه وجریان رقیب باشند وبا طیف مقابل سالها درستیز سیاسی و اعتقادی وفرهنگی نیز بوده باشند، نتیجه ای بهتر از این نمی توان از آنها انتظار داشت و آنها این رویه حذف گسترده رقیب ومیدان دادن به رفیق را سالهاست که درکارنامه سیاسی خود دارند و ادامه می دهند.

بنام خداوندجان وخرد.

محمود منطقیان ؛ “خداونددوست نداردکه کسی صدایش را به بدی بلندکند،مگر آن کس که به او ستمی شده باشد.همانا خداوندشنوا ودانا است.قرآن س نساء آیه ۱۴۸”

بنام هستی بخش آفرینش،آنکه انسان را آزادآفریدوبه اوجان وخردو آزادی بخشیدتا آزاد وخردمندانه زندگی کند و غیر حضرت حق را بندگی ننماید وبه مددخرد ودانایی و ارتباط معنوی، راه درستی وداد را برگزیند و هم بی آزاری و نیکی پیشه کند تا رستگارشود.

“به روز گذر کردن اندیشه کن
پرستیدن دادگرپیشه کن

به نیکی گرای ومیازارکس.
ره رستگاری همین است وبس.”

و آفرین باد برهمه خوبان ودادگران ونیکان جهان وتاریخ،آنها که درزندگی بذرشرافت و نیک اندیشی و درستی و راستی و داد وآزادی و آزاداندیشی را افشاندند و درمیان ظلمتها و تیرگیها چراغ زندگانی را با پرتو نیکی وانسانیت برافروختند تا به انسانهابیاموزندکه راه درست زندگی در راست گفتاری ودرست کرداری و بی آزاری وآزاده زیستن است.
سلام برهمه پیام آوران آفریدگار دانا ودادگر که مهمترین پیامشان خلع خدایان زمینی ودروغین و پرستش آفریدگاریگانه وتنهافرمانروای مطلقه بر جهان هستی و برقراری عدالت و میزان وقانون در میان آدمیان بود و سلام برآنان باد که دغدغه ودرد دیگرانسانها را در دلهای خود داشته اند وبرای آگاهی ودانایی وآزادی ونیکی و گسترش داد وآبادانی وصلح و آرامش وزندگی بهتربرای یکایک آدمیان–صرف نظر از نژاد،ملیت، رنگ، عقاید وباورهای آنها– ازجان ودل مایه نهادند
و سلام ویژه به همه مردمان جان خسته ودلشکسته و گرفتارنیازهای روزمره زندگی وفقرها وگرانیها ونداشتن ها وخسته ازجفاها وتبعیضهای زمانه ودرعین حال شریف ومهربان وقدرشناس کهگیلویه بزرگ.

دوستان ما دربهمن ماه سال ۱۳۵۷ انقلاب کردیم تا به ازادی واستقلال دست یابیم و با برپایی عدل و تلاش برای آبادانی، زندگی بهتری را برای خود و همه هموطنان خویش رقم بزنیم و ازشَرِ انحصار و بیداد وتبعیضها رهایی یابیم وکشورخود را درسایه عدالت وآزادی و کار وتلاش، آبادان وسربلند نمائیم وبا اعتماد به تشخیص مردم، نمایندگان خویش را درسطح اجرایی وقانون گزاری در فضایی سالم وآزاد برگزینیم و بدینگونه زمینه ترقی وتوسعه ی کشورخویش را فراهم آوریم وبه دور از سایه قیّم و ارباب، در آرامش وشاد دل و سرافراز زندگی کنیم.
واین حق طبیعی وخدا دادی مردم است که با درک و تشخیص خود، نمایندگان مورد وثوق و علاقه خویش را بشناسند و آزادانه برگزینند تا خواسته ها و مطالبات آنها را از راه های قانونی و مناسب پیگیری نمایند و نیز قوانین عادلانه ای را از مجلس بگذرانند که حقوق مردم را برآورده و تضمین نماید.

اکنون که دستگاههای نظارتی که همه از جناح رقیب انتخاب شده اند، باشیوه ی خاص خود و بدون پاسخگویی منصفانه، نامزدهای اصلاح طلب را به صورت گسترده درسراسر میهن عزیزمان ایران و ازجمله در کهگیلویه بزرگ به نفع گروهی خاص که پایگاه اجتماعی اندکی درمیان مردم دارند، کنار زده اند و از حق نمایندگی برای خدمت به مردم و کشورخود، محروم و منع گردیده اند،و باتوجه به اینکه در این انتخابات نامزد مطلوب و مورد وثوق و همفکر سیاسی درصحنه انتخابات نداریم، اینجانب اعلام می دارم که ازهیچ کاندیدایی درکهگیلویه بزرگ حمایت نخواهم کرد و نقشی در این انتخابات به نفع گروه ویا نامزد خاصی ایفا نخواهم نمود. امیداست که اصلاح طلبان اصیل و دردمند و آگاه ومظلوم که ازحق انتخاب نماینده مطلوب وموردعلاقه خود بی بهره شده اند عزت و استقلال وآزادگی خویش را حفظ نمایند وآنگونه تصمیم بگیرند که درنزد خداوند دانا و دادگر و وجدان خویش سرافراز و سربلندباشند.

اینجانب تنها مسئولیت تصمیم ویژه خود را برعهده دارم و به پیروی از مراد و آموزگار بزرگم حکیم فردوسی، راه خرد وآزادگی را برای خویش برگزیده ام و هرگزبرای دیگران تعیین تکلیف نمی کنم و هیچ توصیه ای را برای حمایت ازنامزدی خاص در انتخابات مجلس ۱۳۹۸ ندارم و بدانید و آگاه باشید که اگر سخنی وموضعی غیر از این، به بنده نسبت دادند، یا از روی نادانی وبی خبری است و یا هم برای بهره برداری سیاسی ودنیوی است وهرگز صحت ندارد.
به همه دوستان خوبم توصیه می کنم که هرگز نگران و نا امیدنباشند چرا که دست خداوند همه جا درکار است ونظام هستی براساس سنت وقانون خداوند عمل می کند و جای هیچگونه نگرانی نیست.

“لطف حق با تو مدارا ها کند.
چون که ازحد بگذرد رسوا کند”

البته روشن است که وقتی شورای نگهبان وهیئت های نظارت همه از گروه وجریان رقیب باشند وبا طیف مقابل سالها درستیز سیاسی و اعتقادی وفرهنگی نیز بوده باشند، نتیجه ای بهتر از این نمی توان از آنها انتظار داشت و آنها این رویه حذف گسترده رقیب ومیدان دادن به رفیق را سالهاست که درکارنامه سیاسی خود دارند و ادامه می دهند.

امّا صد افسوس ودریغ که برخی که سالهاست شعار”سیاست ما عین دیانت ماست” را سر داده اند ،مدتهاست که به راحتی روی جاده ی آلوده سیاست لغزیده اند و دیانت را ابزار سیاست قرار داده اند و حاضرند که هرگاه صلاح بدانند ،دیانت را برای رسیدن به اهداف سیاسی و قدرت، نا دیده گیرند و به دور از انصاف کار خود را حکم خدا و حجت شرعی قلمداد نمایند و جای تاسف بسیار است که ممکن است برخی عوام و دینداران ساده اندیش این را نیزباور نموده وبه حساب دین و رضای خداوند مهربان و دادگر بگذارند که به راستی “نه چنین است” چرا که خداوند دادگر است و هرگز خلاف عدالت وحق، ازحضرت حق سرنخواهد زد.
در دنیا مثلی است که می گوید”خروس وقتی بالای مرغ می رود می گوید بنی آدم کور است”
ولی غافل ازاینکه دراین دنیا دانایان و اهل نظرهم می بینند و هم می دانند و انسان با خردِ خدا دادش، نیک و بد زندگی و رفتارها را به درستی می شناسدوآنچه که حق است هرگز از نظرها پنهان نخواهد ماند.
درود برشما مردم رنج دیده ودردمند کهگیلویه بزرگ ،  درود برهمه نیکان و آزادگان ایران و جهان که راه دانایی و انسانیت را در زندگی خویش برگزیدند و سرو گونه و آزادمنشانه وشرافتمندانه زیستند و درخت زندگانی را در پرتو خرد و دانایی ودادگری آبیاری کردند.

“خرد را همیشه تو دستور دار.
بدو جانت از ناسزا دور دار.

کسی کو خرد را ندارد ز پیش،
دلش گردد از کرده خویش ریش.”

خاک پای آزادگان وآزاداندیشان ومردم بزرگوار کهگیلویه بزرگ…..
محمود منطقیان. 

۹۸/۱۱/۱۸

 

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :