پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

به شلاق سرخ آتش برتن سبز بلوط” که بلوط زنیست خون بس” سوگند……………….
به آوازهای غمگین کوه خائیز و دنا سوگند……………….

به برگ برگ هزار درخت سوخته درآتش سوگند………….
به آخرین دیدارکبکی باجوجه هایش، به آوای حزین کبکی سوخته درآتش سوگند…………..
به تنهاپناهگاه امن، به پستان پراز شیرِ بز کوهی خائیز سوگند…………..
به آوازهای زنی غمگین در آنشب که بلوط گریسته بود” که بلوط زنیست آبستن” سوگند…………
به رقص خونین حلزون هاباکرمهای شب تاب درآتش سوگند………….
به سینه پهلوی مارهای یتیم به سایه قوچی درمانده در چشمه ی بی آب سوگند……………
به عهدنامه ی ابدی و ازلی درخت و پرنده سوگند……………
به طغیان نامشروع سوزش علفهای سبز در چشم کبوتر کوهی سوگند…………….
به صدای زوزه گرگ در هیزم خشک جنگل سوگند……………
به صمغ خونین بنه و نگاه یوز پلنگی به جفت سوخته اش سوگند……………..
به شلاق سرخ آتش برتن سبز بلوط” که بلوط زنیست خون بس” سوگند……………….
به آوازهای غمگین کوه خائیز و دنا سوگند……………….
خدایاااااا
خدایاااا
محتاجیم به:

قُلنا یا نارُ کونی بَردا وسَلاما عَلی درخت
قُلنا یا نارُ کونی بَرداَ وسلاما عَلی کبک

قُلنا یا نارُ کونی بَردا َوسَلاما عَلی بلوط

قُلنا یا نارُ کونی بَرداَ و سلاما عَلی مار

قُلنا یا نارُ کونی برداَ و سَلاما عَلی خائیز
قُلنا یا نار…. قلنا یا….

معصومه_ نوری خرداد نود و نه

زاگرس _در _آتش
 خائیز _در_ آتش

غرقه در نیل”آتش” چه اندیشه کند باران را؟
قُلنا یا نارُ کُونی بَرداَ وَ سَلاماَ عَلی اِبراهیمَ
سوره انبیا#ایه۶۹

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :