پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

تاجگردون خودش رای آورد و با حذف دیگران نماینده نشد و برجای دیگران به ناحق تکیه نزد و اکنون اینها از شدت حسادت و حقارت برای وی   پاپوش و مانع تراشی می کنند و هرجا درمی مانند راه و ترفند ناجوانمردانه دیگری را درپیش می گیرند.لیکن تاجگردون به هرسرانجامی برسد مخالفان تنگ نظر و انحصارگرش بازنده اند وجامعه به شدت آنها را سرزنش خواهدکرد………..

ظلم آشکار را ببینید مجلسی که با رد صلاحیتهای گسترده سلیقه های دیگر، شکل گرفته و یک گروه و یک سلیقه با آراء پایین درآن به اکثریت رسیده  اکنون تحمل یک شخص را که هم فکر و هم سلیقه آنها نیست را ندارند و به هردری می زنند تا او را حذف کنند و کنارش بزنند.

آنچه به تاجگردون نسبت می دهند برای مردم روشن نیست و درهیچ محکمه ای اثبات نشده است.

اما یک نکته برای همگان روشن است که تاجگردون ازهمه آنها که دنبال زمین زدنش هستند توانمندتر و لایق تر است و این را دراین چند دوره نمایندگی به اثبات رسانده است.

آنها تحمل انسانهای لایق را ندارند چون درکنارشان احساس حقارت می کنند.

تاجگردون خودش رای آورد و با حذف دیگران نماینده نشد و برجای دیگران به ناحق تکیه نزد و اکنون اینها از شدت حسادت و حقارت برای وی   پاپوش و مانع تراشی می کنند و هرجا درمی مانند راه و ترفند ناجوانمردانه دیگری را درپیش می گیرند.لیکن تاجگردون به هرسرانجامی برسد مخالفان تنگ نظر و انحصارگرش بازنده اند وجامعه به شدت آنها را سرزنش خواهدکرد……..

دشمن طاوس آمد پَر او…..آن که شه را کشت بودی فر ّ او…….

خدایا جامعه ما را از بلای تنگ نظران برهان که بلایی بد تر ازکرونای چینی است.

محمود منطقیان

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :