تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردین 1403 - 15:08

یادداشت؛

ویژنامه پارلمانی وسیاسی استان کهگیلویه وبویراحمد

ویژنامه پارلمانی وسیاسی استان کهگیلویه وبویراحمد
جهان اندیشی درشرایطی فراهم می شود که نماینده از خصال فراملیتی برخوردارباشد چنین گزاره فرهنگی وسیاسی در عمر چهل ساله و حضور سناتور درعرصه انتخابات مشاهده نشده است.

پایگاه خبری “صبح خرد “،در یادداشت تقوی دوست آماده است:

“ویژنامه پارلمانی وسیاسی استان کهگیلویه وبویراحمد”
والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ………

درخرداد ماه ۱۴۰۳ دوران چهارساله نمایندگان مجلس یازدهم به اتمام می رسد ومجلس دوازدهم ،رسما درخردادماه ۱۴۰۳ فعالیت پارلمانی آن ، آغاز می شود. سازکار مجلس شورای اسلامی براساس اصول قانون اساسی وآئین نامه داخلی مجلس ، تدوین شده است.

بعداز مراسم تحلیف وانتخاب هیئت رئیسه سنی، رئیس ترکیب هیئت رئیسه مجلس انتخاب می شود؛ یکی از وظائف هیئت رئیسه مجلس، سازماندهی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است . دراستان کهگیلویه وبویراحمد ،سه نماینده درمجلس شورای اسلامی حتما حضور دارند؛البته اگر اعتراض به اعتبار نامه، مورد بررسی نمایندگان قرارنگیرد ، هرسه نماینده استان تا پایان دوران مجلس دوازدهم دارای مسئولیت نمایندگی خواهند بود و هیچکدام از نمایند گان مجلس به میل خویش نمی تواند عضویت کمیسیون را برای خود برگزیند؛بلکه تحصیلات وسوابق مدیریتی وتقنینی درترکیب کمیسیون ها نقش اساسی دارد.

 

بی شک، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درانتظار جناب موحد معروف به سناتور خواهد بود، گرچه در رقابت های مجلس یازدهم، جناب سناتور درشهرستان لنده ،شعار ریاست مجلس شورای اسلامی را از اهداف نمایندگی وحضور درمجلس عنوان کردند وسرانجام به رئیس یک کمیسیون بدون داوطلب هم نرسید.

 

دریک تحلیل مقایسه ای از هرسه نماینده استان ،احتمالا نماینده گچساران وشهرستان بویراحمد، شرایط تحصیلی وسابقه ای بهتری برای حضور درکمیسیون های تخصصی را دارند. با نگاه عقلایی ودوراندیشانه به نکاتی جهت اطلاع افکارمردم فهیم استان، اشاره می شود :

۱) بسیار مسلم ومبرهن است وتاریخ گواه وناظر براین نکته اساسی است که جناب سناتور هیچ کارنامه موفقی درنقد لوایح دولت وطرح های پیشنهادی نمایندگان نداشته است. شهروندان کهگیلویه بزرگ به نیکی می دانند طرح پیشنهادی نمایندگان درشرایطی قابل گفتمان وبررسی درکمیسیون مربوطه وصحن علنی درمجلس شورای اسلامی است که به امضاء وپیشنهاد ۱۵نفر از نمایندگان برسد. جناب حاج اقا موحد بعداز ۴۰ سال حضور درعرصه ی سیاسی و۲۴ سال حضور درمجلس شورای اسلامی تا کنون درهیچ گروه یا جمع پیشنهاد دهنده طرح نمایندگان که مشابه لوایح دولت ها است، حضور نداشته است .
۲) سازکار مجلس شورای اسلامی ،شانیت فردی ندارد که مثلا یک فردی به شکل انفرادی قادر باشد پیشنهاد دهنده ی طرح تکمیلی درمجلس شورای اسلامی باشد؛ اما فرقه محلی وقبیله ای به گونه ای از سناتور تعریف وتمجید می کنند وتصور مافوق واقعیت از تکالیف نمایندگی از ایشان ارائه می دهند که گویی نادره ی روزگاراند؛ اما نمی دانند سرگرمی های جناب سناتور ،خارج از مسئولیت های نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دولتمردان بدانند نظارت مجلس از سازوکار قانونی تدوین شده برخوردار است ومجمع نمایندگان استان بدون همان سازوکار قانونی نمی توانند مدعی نظارت فردی واعمال نظر شوند. یک امرمسلم مصوبات مجلس شورای اسلامی بعداز تصویب نهایی شورای نگهبان به وسیله ریاست مجلس به ریاست جمهوری ابلاغ می شود؛البته اگرسناتور قبول کند که تاثیری درابلاغ مصوبات ندارد.
۳)جناب غلامرضا تاجگردون باسابقه دودوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ریاست کمیسیون برنامه وبودجه می رسد؛ صلاحیت حضور درکمیسیون تلفیق را پیدامی کند ؛درنقد لوایح دولت حضور فعالی دارد واز طرف مجلس شورای اسلامی درترکیب شورای اقتصاد نقش یک مدیر اهل برنامه را ایفاء می کند:اما یک صفحه عملکرد پارلمانی از جناب سناتور طی۲۴سال حضور درمجلس شورای اسلامی پیدا نمی شود. فرقه قبیله ای که از سناتور ژنرال ساخته اند، اصلا دراندیشه نقش فعال وپارلمانی درحوزه کهگیلویه بزرگ نیستند؛ مهم برای این فرقه ،حفظ کرسی بهارستان است که به اهداف وامیال شخصی وخانوادگی برسند ویا مشکل گشای اعوان وانصار بافت قبیله گرایانه باشد.
۴)جناب اقای مهندس بهرامی منتخب شهرستان بویراحمد حتما شایستگی تحصیلی حضور درکمیسیون های تخصصی مجلس را پیدا می کند، درشرایطی که با تصمیم هیئت رئیسه مجلس ،حواله کمیسیون قضایی یا مشابه آن برای جناب سناتور صادر می شود. عقلا واهل اندیشه کهگیلویه بزرگ می توانند نقش روشنگرانه دراین زمینه ایفاء کنند. حقا با سنجش علمی وپارلمانی حضور ویا عدم جناب سناتور با هم فرق وفاصله ای ندارد. گذشت آن دورانی که با تحریف نقش نمایندگی مطالبات پارلمانی شهروندان بازیچه جناب موحد قرارگیرد.
۵) شهروندان کهگیلویه بزرگ از جناب سناتور خود خوانده ،سئوال کنند وظیفه نماینده درمجلس شورای اسلامی چیست؟ تازه نقش نظارتی مجلس فردی نیست که مثلا درجناب موحد خلاصه شود. نماینده به تنهایی نمی تواند طرح عدم کفایت یا استیضاح را درمجلس دنبال کند؛ همه ی تصمیمات مجلس به اجتماع نمایندگان براساس قانون اساسی آئین نامه داخلی برمی گردد. آیا تا به حال، طرح تحقیق وتفحص از مدیران یا وزارتخانه ها را درکارنامه سناتور سراغ دارید؟ کلیات تکلیف نمایندگان دردوموضوع قانون گذاری ونظارت جمعی خلاصه می شود. بدبختی وادبار شهروندان دراینجا آغاز می شود که اقوال خلاف قانون جناب موحد را باور کرده اند؛ گرچه شبکه قبیله ای و پپمانکاران دنبال مدیریت سازی وکارچاق کنی جناب سناتور هستند. آنچه درکارنامه ۲۴ ساله جناب سناتور وجود ندارد بخش نظارتی مسئولیت نمایندگی است. بهتر آن است که کمیسیون ناظر بررفتار وعملکرد نمایندگان ،نظارت بیشتری برحضور منفعلانه جناب سناتور اعمال نماید.
۶) سخنان یکی از ائمه جمعه درحضور رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی، نشان گفتمان مسلط همه ی شهروندان ایران اسلامی است که نوعی رابطه ناسالم وخلاف عقلانیت بین بعضی از نمایندگان وقوه مجریه وجود دارد که هرتصمیمی با معامله سیاسی درپشت صحنه انجام می گیرد. نهی رهبر انقلاب وعدم دخالت نمایندگان درقوه اجرائیه، تذکر جدی به همین رابطه ناسالم ومعامله گرایانه است.
۷) مجلس شورای اسلامی، خانه عصاره فضائل ملت وشهروندان ایران اسلامی است؛ جذابیت آن، ایفای نقش قانونی ترسیم شده درقانون اساسی است و غیراز این ،هیچ حلاوت ولذت دیگری ندارد؛ اما نکته ابهام وطرح سئوال اینجا است که مگر درمجلس کدام جذابیت دیگری وجود دارد که روح وجان جناب سناتور بعداز ۲۴ سال سیراب نمی شود؟ ۲۴ سال سابقه حضور درمجلس و۴۰ سال حضور دررقابت ها، عمر چند نسلی است که درهردهه ای به بلوغ سیاسی واجتماعی رسیده اند ودردانشگاها ومراکز علمی حضور دارند؛ اما دردوره دوازدهم مجلس که شرایط برای نسل اهل تحصیلات عالی فراهم بود، باز هم فرقه قبیله گرا ومحلی ساز سناتور اندیشی را مغازله کردند. مگر جناب موحد از کدام شایستگی علمی متناسب با کمیسیون های تخصصی مجلس، برخوردار است؟ مدتی درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس حضور داشت؛ اما شرایطی پیش آمد که گویا حضور درهمین کمیسیون به معاملات خاصی سرگرم بوده است .
۸) بداندیشی های جناب سناتور و نگاه با سابقه قبیله گرایانه ایشان، انحراف فرهنگی ایجاد کرده است. اصولا جناب موحد از توانمندی علمی لازمی برخوردار نیست که بتواند پیشنهاد دهنده عناصر وفرهنگ جامع متناسب با نیازهای فرهنگی چند نسل تاریخ ساز وحماسه افرین انقلاب اسلامی باشد؛ اصلا ایشان دارای هیچکدام شرایط لازم علمی برای حضور درکمیسیون های فرهنگی مجلس برخوردار نیست. ایشان با هر سابقه وتعریفی درحد همان کمیسیونی است که شورای حل اختلاف شهرستان ها زیر مجموعه آن است وغیر از تصویب لوایح قضایی، حق دخالت واعمال نظر درقوه قضائیه را هم ندارد.
۹)انقلاب اسلامی با تحولات فرهنگی تاثیر گذار،عامل بسط ونهادینه سازی اتحاد وانسجام فرهنگی همه اقوام وقبائل ایران زمین را به سطح امت واحده رسانید؛اما برخلاف نقش فرهنگی انقلاب واندیشه های امام، جناب موحد عامل مستعد کننده قبیله گرایانه درحوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ بوده است، دلیل آن ،محصور بودن دریک نگاه قبیله ای است که هیچگاه از این لاک خارج نشده است؛ متاسفانه دردولت فعلی مدیریت های قبیله ای برحوزه کهگیلویه بزرگ تحمیل شده است. جهان اندیشی درشرایطی فراهم می شود که نماینده از خصال جهانبینی فراملیتی برخوردار باشد؛ چنین گزاره فرهنگی وسیاسی درعمر ۴۰ ساله حضور سناتور مشاهده نشده است.
۱۰) اهل اندیشه وفعالان سیاسی برعملکرد گذشته وشیوه انتخاب جناب سناتور تامل کنند. با نمایندگی جناب سناتور ،هیچ تحول فرهنگی واقتصادی درحوزه کهگیلویه بزرگ ایجاد نمی شود مگر در۲۴ سال گذشته، شاهد کدام تحول اساسی بودیم که در۴ سال آینده منتظر شکوفایی آن باشیم؟ عقلای سیاسی به شرایطی رسیده اند که به نقش پارلمانی نگاه می کنند؛ درکنار حوزه کهگیلویه بزرگ، نماینده ای از حوزه گچساران به مجلس راه یافته است که می تواند نقش برجسته ای درمجلس شورای اسلامی ایفاء کند. بهتر است شرایط رونق اقتصادی با دو سد چم شیر وسد کوثر را ملاک ارزیابی سیاسی قرار دهیم و آنگاه به نقش غیر فعال جناب سناتور خواهیم رسید.
۱۱) کهگیلویه بزرگ با چهار شهرستان تا امروز درمسیر توسعه پایدار وطرح های زیربنایی قرارنگرفته است؛ البته آنچه از خدمات عمرانی وفرهنگی دیده می شود خدمات دولت های نظام جمهوری است که نمایندگان ادوار کمترین نقشی درخدمات چهاردهه انقلاب داشته اند. مقایسه شرایط شهرستان های گچساران وبویراحمد، بهترین ملاک ومعیار ارزیابی جامعه علمی وسیاسی کهگیلویه بزرگ می باشد. دوسد درگچساران تحولی اساسی در رونق اقتصادی واشتغال ایجاد کرده است. سه سد در شهرستان بویراحمد آینده امیدار کننده رانوید می دهد؛درحالیکه
کهگیلویه هنور گرفتار موافق یا مخالف احداث سد آبریز قرارگرفته است. مطالبه شهروندان کهگیلویه بزرگ، احداث و آغاز به کار سد آبریز وسد بالیاب ورودخانه گندمکار ونیروگاه سیکل انرژی ترکیبی منطقه پادوک ومینو پالایشگاه شهرستان بهمئی است. امیدواریم با درایت استاندار ونماینده ولی فقیه دراستان، روزی شاهد تحول اساسی وطرح های زیربنایی درشهرستان های کهگیلویه بزرگ باشیم.
۱۲)دهه پنجم انقلاب اسلامی ،عصر شکوفایی برنامه جامع عمرانی دولت جمهوری اسلامی ونهادینه شدن عقلانیت سیاسی وفرهنگی وگفتمان سازی اندیشه جهان اندیش انقلاب اسلامی است. بدون تردید دولت جمهوری اسلامی، نارسایی های گذشته را اصلاح می کند ودر راستای نگاه مردم سالارانه متناسب با اصول ودال های مرکزی انقلاب ونظام جمهوری اسلامی، اعتماد عمومی را بازسازی می کند واحتمالا درعصرشکوفایی و اندیشه سازی دوران گام دوم انقلاب جایگاهی برای جولان نگاهای قبیله گرایانه جناب سناتور وجود نخواهد داشت.
سید علیرضا تقوی دوست
شهرستان کهگیلویه

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.