پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

“کوروش پارسی” این ظرفیت رادارد که عامل ونماد “وحدت ایرانی ـ اسلامی” باشد۰او یک فرصت وظرفیت بسیار خوب برای انسجام ملی ـ مذهبی است۰پادشاه بزرگ پارس ،حتی این این ظرفیت راداردکه زادروزش را”روز فرهنگ وتمدن ایران باستان” نامید۰چرا که او بهترین نماد ونماینده فرهنگ ، تاریخ وتمدن ایران باستان است۰ کوروش کبیر را می توان نماد ایرانی مقتدر ورئوف،حاکمی قدرتمند اما مهربان،پارسی شجاع اما مهربان، ثروتمندی سخاوتمند ونماد روح تمدن ساز وفرهنگ پرور ایرانی به حهانیان معرفی کرد.

“صبح خرد”؛ علی کامرانی استاد و پژوهشگر تاریخ طی یادداشتی نوشت؛

بنام خدا

 

فرهنگ وهویت تاریخی وتمدنی هرملت پشتوانه وسرمایه اصلی آن ملت است۰مردم ایران باهویت ایرانی(فرهنگ ،تمدن، تاریخ وجغرافیای ایران فرهنگی) در میان ملل متمدن وبا سابقه کهن فرهنگی ،جایگاه ویژه ای دارند۰ ۷ آبان بعنوان زادروز “کوروش کبیر” پادشاه خوشنام هخامنشی دربین پادشاهان متعدد سلسله ها وخاندانهای حکومتگر در ایران، یکی از نمادهاونماینده های پادشاه دادگر ومقتدر تاریخ ایران باستان نامگذاری شده است۰

به هردلیلی ، ذهنیت مردم ایران نسبت به کوروش هخامنشی مثبت است وملت ایران پادشاه پارسی را نه یک پادشاه ؛ بلکه حاکمی دادگر،سلطانی مقتدر،حکیمی حاکم،قانون نویسی اخلاق مدار،فاتخی بامروت وبارحم وحافظ امنیت مرزها وجغرافیای ایران ودر یک کلام نماد قدرت وشوکت تاریخ ایران باستان ویکی ز قهرمانان تاریخ فرهنگ وتمدن ایران قبل از اسلام می دانند۰ازدیگر سو،ایرانیان مسلمان وخاصه شیعیان نیز اورا براساس نظر مفسر شهیر قرآن مرحوم ابولکلام آزاد وعلامه طباطبایی بزرگ ،”ذوالقرنین” [که در قرآن از او به نیکی یادشده است ] محترم وبزرگ می شمارند۰

پس “کوروش پارسی” این ظرفیت رادارد که عامل ونماد “وحدت ایرانی ـ اسلامی” باشد۰او یک فرصت وظرفیت بسیار خوب برای انسجام ملی ـ مذهبی است۰پادشاه بزرگ پارس ،حتی این این ظرفیت راداردکه زادروزش را”روز فرهنگ وتمدن ایران باستان” نامید۰چرا که او بهترین نماد ونماینده فرهنگ ، تاریخ وتمدن ایران باستان است۰ کوروش کبیر را می توان نماد ایرانی مقتدر ورئوف،حاکمی قدرتمند اما مهربان،پارسی شجاع اما مهربان، ثروتمندی سخاوتمند ونماد روح تمدن ساز وفرهنگ پرور ایرانی به حهانیان معرفی کرد.

ایرانیت واسلامیت وخاصه تشیع وایران با هم پیوندی ناگسستنی دارند۰در حوزه ادیان وقتی از ایران نام برده میشود نا خودآگاه واژه تشیع ، ودرحوزه جغرافیا هرکجا وهرگاه از مذهب تشیع سخن به میان می آید،نا خودآگاه وبلا فاصله واژه ایران به ذهن متبادر می گردد۰وایرانی وتشیع وشیعه وایران ، چنان به هم تنیده وباهم ممزوج گردیده اندکه غیر قابل تفکیکند۰تجربه تلخ اقدامات رژیم پهلوی درتقویت نمادهای ملی وتضعیف آئین های مذهبی بعنوان مبانی گفتمان خود،که درنهایت به سقوط واضمحلال آن رژیم انجامید می بایست چراغ راه آینده حکمرانان کنونی قرار گیرد۰

اسلام گرایی وملی گرایی(حب الوطن من الایمان) دو بال این ملت برای صعود به قله های پیشرفت وتوسعه هستند۰امیداست مسئولین امر به ویژه مدیران وتصمیم سازان امور فرهنگی کشور با تقویت وتبلیغ آئین ها ونمادهای ملی ومذهبی کشور ،گامی مهم واساسی را در توسعه وتعالی فرهنگ وتمدن کشور بردارندواین فرصت رابه تهدید تبدیل ننمایند.

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :