راه اندازی ایستگاه کارگری در کهگیلویه

راه اندازی ایستگاه کارگری در کهگیلویه

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه گفت: برای حمایت و ساماندهی جامعه کارگری این شهرستان ایستگاه کارگری با همکاری شورا و شهرداری در دهدشت راه اندازی خواهد شد