برای رییس جمهور پزشکیان و برای اینکه ۴ سال دیگر شرمنده رای دهندگان خود نباشد

برای رییس جمهور پزشکیان و برای اینکه ۴ سال دیگر شرمنده رای دهندگان خود نباشد

همه مدیرانی که حداقل برای یک مدت کوتاه، فرصت ایجاد تحول در سیستم مدیریتی کشور را داشته اند، یک چیز را به خوبی میدانند: فاصله میان برنامه و تئوریهای روی کاغذ، تا آنچه نهایتا در واقعیت رخ میدهد، از زمین تا آسمان است.؛