پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

علیهذا همه بدانیم وبدانید و بدانند که کورش بزرگ مقدس نیست،خودش هم هرگز چنین ادعایی نکرده که ازجانب خدا آمده است،و یاهرگز هم نگفته است که حرفها و سخنانش مال خداست ویا ازجانب خدا سخن میگوید،و یاهرگز کسی را، ملت و کشوری را مجبور به پذیریش دین وعقیده خود نکرده بلکه معیار ومبنایش “انسانیت “بود و لاغیر و همین دلیل ماندگار بودنش پس از۲۵۰۰سال شد!

رابطه بین اسلامیت و ملیت!

“صبح خرد”؛ رابطه‌ دینداری وهویت ملی رانبایدهرگز به معنای تقابل ودوگانگی دانست.بلکه هردورابایدفرصت دیدنه تهدید،ظرفیت دید برای انسجام ووحدت ملی وبستری مناسب برای بازکردن باب گفتگو واندیشه وتفکر دراین زمینه!

ابتدا بایداظهارتاسف نمایم که گاهی شاهد سخنان و نوشتجات ودیدن فیلم‌هایی هستم که ظاهراً برای دفاع از مذهب، دین واسلام،کوروش و تمدّن و منشور او را به چالش می‌کشانند و مفاخر تاریخی یک ملّت را مورد تحقیر قرار می‌دهند!

ویا برعکسش عده ای دیگر سخنان مبالغه امیز درموردکورش می گویند.
هردو گروه گرفتار افراط و تفریط هستند.

ظاهراً برخی از دوستان متدیّن و ساده‌اندیش ما گمان می‌کنند ایجاد تردید و خدشه در مورد فرهنگ و تاریخ و تمدّن ایران باستان، به تقویت بنیان‌های مذهبی در جامعه خواهد انجامید، غافل از آنکه ایجاد تقابل بین دینداری و وطن‌دوستی، هم خلاف واقع است و هم می‌تواند برای دین بسیار خطرناک و فاجعه‌آفرین باشد چرا که موجب می‌شود حس قوی عشق به میهن که بخش لاینفکّ فرهنگ هر ملّتی است، به ابزاری قدرتمند در دست مخالفین دین برای تحریک احساسات ضدّ دینی تبدیل شود.

اما واقعیتش اینست که نه دین ماونه عالمان دینی ما هیچ مشکلی با کوروش و تمدّن او ندارند، تا بدانجا که برخی از علماء کوروش را تا سطح نبی خدا و آیین او را تا حدّ دین خدا بالا برده‌اند یا او را همان «ذو القرنین» مورد ستایش خدا در قرآن خوانده‌اند،نمونه اش مرحوم علامه طباطبائی درتفسیرالمیزان خود!

اساساً بایدبگویم که چه منافاتی بین عرق دینی و عرق ملّی می‌تواند باشد،چه تعارضی هست؟چه تضادی هست؟چرابایدحتما برتقابل ودوگانگی سماجت کرد وسخن گفت!

در حالیکه می‌بینیم احادیثی از قبیل؛ “حبّ الوطن من الإيمان” یا “من إيمان الرجل حبّه لقومه‏” (سفينة البحار، ج‏۸، ص۵۲۵)
در کتب دینی ما هم نقل شده و مورد انکار علما و زعمای دینمان واقع نشده است؟
نباید ساده‌لوحانه و ساده اندیشان وسطحی نگران وجزم اندیشان به دام شیطان بیفتند و بی‌جهت و بدون محاسبه و مطالعه برای دین دشمن بتراشند و حربه به دست مغرضان و بدخواهان دین و  ملت بدهند.

 نبایدبرخی تحت عنوان انقلابیگری وحزب الهی ولایی بودن بقول وبرداشت خودشان که میخواهند”جوانان را از فتنه امریکا-کورش”اگاه و بصیر کنند،درحالیکه نمی داننددچار غفلتند که گفتار و سخنان و مواضع نابخردانه خودشان درذم و تکذیب کورش باعث تقابل شدید بین “اسلامیت و ملیت خواهد

شد”!

درحالیکه بایدبدانند تدبیر وعقلانیت وهوشمندی وسیاست ورزی اسلامی این چنین حکم میکندکه این تقابل واختلاف راتبدیل به اشتراک واتحاد و وحدت ملی نمایندوکورش رابه نفع خود زیر چتر اسلام وائمه اطهار تعریف و تحسین کنند،نه بشکل تقابل وجبهه گیری های منفی که قطعا این مش و رویه و سیره سیئه باعث پراکندگی واختلاف خواهد شد!

اگراین دوستان چنین برداشتی دارندبایدبه این سوال هم تفکرکنند که چراپیامبراسلام به سلمان فارسی فرمود”مردانی ازفارس اگرعلم درثریا هم باشدبه ان دست خواهندیافت!
یارهبرمعظم انقلاب فرمودند”استکبارستیزی مابرخاسته ازملیت ماست،نه دیانت ما،واین ازافتخارات تمدن ماایرانیان است”!

علیهذا همه بدانیم وبدانید وبدانندکه کورش بزرگ مقدس نیست،خودش هم هرگزچنین ادعایی نکرده که ازجانب خداامده است،ویاهرگز هم نگفته است که حرفهایش وسخنانش مال خداست ویاازجانب خداسخن میگوید،ویاهرگز کسی را،ملت وکشوری رامجبوربه پذیریش دین وعقیده خودنکرده بلکه معیارش ومبنایش “انسانیت “بود ولاغیروهمین دلیل ماندگاربودنش پس از۲۵۰۰سال شد!

بایدبدانیم که کورش مظهر ونماد وتجلی عدالت خواهی وازادیخواهی بوده است.انکاروکتمان وتکذیب این صفات حسنه این انسان بزرگ ظلم بزرگیست برتمدن وتاریخ وفرهنگ وهویت ماایرانیان است و….

پایگاه خبری تحلیلی”صبح خرد”(sobhekherad.ir)

این خبر را به اشتراک بگذارید :