“حزن عاشورایی و شادی معنوی”

“حزن عاشورایی و شادی معنوی”

تعابیری که در فرهنگ ایرانی پیرامون حزن، اندوه یا غم وجود دارد، بیانگر این است که "غم" یکی از عواطف پایه ای یا بنیادین بشرهست. پیرامون پایه و بنیادین گونه انسانی اختلاف نظر وجود دارد، اما روی ۴ تا عاطفه پایه ای( غم، شادی، تنفر، خشم) اتفاق نظر دارند. از ترکیب این عواطف پایه ای،عواطف ثانوی شکل می گیرد.؛